ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียกโดยใช้สามขา

     เสาเข็มเจาะระบบเปียกโดยใช้สามขามีข้อจำกัดคือ ต้องวางปลายเสาเข็มเจาะในชั้นทรายเท่านั้น และเป็นการยากที่จะทำเสาเข็มให้มีระดับปลายเสาเข็มมากกว่า 20.00 เมตร จากระดับดินเดิม การทำเสาเข็มเจาะระบบเปียกโดยใช้สามขานี้ จะเหมาะสมกับลักษณะชั้นดิน ที่มีลักษณะเป็นชั้นทรายตลอดความยาวหลุมเจาะ หรือพบชั้นดินเหนียวเฉพาะตอนบนของหลุมเจาะ และบริเวณปลายหลุมเจาะพบชั้นทราย แต่จะประสบปัญหามากเมื่อพบชั้นดินเหนียวสลับชั้นทราย ซึ่งในระบบ Crane จะไม่พบปัญหานี้

 ลงปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary Casing)
       ลงปลอกเหล็กตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้โดยใช้สามขา (Tripod Rig) และใช้ลูกตุ้มน้ำหนักขนาดประมาณ 700 - 800 กิโลกรัม ตอกปลอกเหล็กที่มีความยาวท่อนละ 1.20 - 1.50 เมตร ลงดิน ปลอกเหล็กแต่ละท่อนจะต่อกันด้วยเกลียว ความยาวของปลอกเหล็กโดยรวมต้องเพียงพอที่จะป้องกันชั้นดินอ่อนพัง
       ในขณะลงปลอกเหล็กจะทำการตรวจวัดค่าความเบี่ยงเบนทั้งแนวราบ และแนวดิ่งโดยค่าความเบี่ยงเบนที่ยอมให้คือ

  • ความเบี่ยงเบนแนวราบ  5  เซนติเมตร สำหรับเสาเข็มเดี่ยว
  • ความเบี่ยงเบนแนวราบ  7  เซนติเมตร สำหรับเสาเข็มกลุ่ม
  • ความเบี่ยงเบนแนวดิ่ง   1 : 100  โดยรวม

...........................................................................................................................................

 ทำการขุดเจาะดินด้วยกระเช้าเก็บดิน (Bucket)
     โดยใช้กระเช้าเก็บดินชนิดที่มีลิ้นเปิดปิดที่ปลาย และ ชนิดที่ไม่มีลิ้นเปิดปิดที่ปลาย ขุดเจาะดิน จนได้ระดับความลึกตามที่ต้องการ

...........................................................................................................................................

 เติมสารละลายเบนโทไนท์ ( Bentonite )
     ใส่สารละลายเบนโทไนท์ ( Bentonite ) ลงไปในหลุมเจาะ ให้ระดับสารละลายเบนโทไนท์อยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดิน โดยสารละลายเบนโทไนท์มีคุณสมบัติดังนี้

Density

มีค่า

1.02 - 1.04gm./ml.

Viscosity

มีค่า

30 - 90sec.

Ph value

มีค่า

> 7

     แล้วทำการขุดเจาะต่อไปจนได้ระดับความลึกตามที่ต้องการ และต้องรักษาระดับสารละลายเบนโทไนท์ให้สูงกว่าระดับน้ำใต้ดินตลอดเวลา

...........................................................................................................................................

 ลงเหล็กเสริมขนาดและความยาวตามที่กำหนด
       ปกติจำนวนเหล็กเสริมมีค่าประมาณ 0.35% - 1.00 % ของพื้นที่หน้าตัดเสาเข็ม ความยาวของการต่อทาบเหล็กในแต่ละวงเป็น 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก การต่อทาบเหล็ก เป็นการต่อโดยการมัดด้วยลวดผูกเหล็ก มิใช่การเชื่อม ( มาตรฐาน วสท. ) เหล็กปลอก โดยทั่วไประยะห่างระหว่างเหล็กปลอกจะไม่เกิน 0.20 เมตร โดยยกให้ปลายเหล็กพ้นจากปลายล่าง ของหลุมเจาะประมาณ 0.50 เมตร

..........................................................................................................................................

 เทคอนกรีต ทำการเทคอนกรีตผ่านท่อ Tremie โดยก่อนการเทคอนกรีต ให้ทำการเทโฟมลงไปก่อน เพื่อไม่ให้สารละลายเบนโทไนท์ผสมกับคอนกรีต แล้วทำการเทคอนกรีต คอนกรีตจะเข้าไปแทนที่สารละลายเบนโทไนท์ เทคอนกรีตลงไปจนกว่าจะพบคอนกรีตดีบริเวณปากหลุมเจาะ และควรมีวิศวกรที่ชำนาญงาน คอยตรวจเช็คตลอดเวลาที่ดำเนินการเทคอนกรีต ตัดท่อ Tremie และถอนปลอกเหล็ก เพื่อป้องกันความไม่ต่อเนื่องของคอนกรีต 

.....................................................................................

 เมื่อเทคอนกรีตแล้วจะทำการถอนปลอกเหล็กด้วยรอกพวง
และหากคอนกรีตมีการยุบตัวจะเติมคอนกรีตเพิ่ม ระดับคอนกรีตที่เทเพิ่มจะเผื่อให้สูงกว่าหัวเสาเข็มที่ต้องการไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร เพื่อสกัดคอนกรีตที่มีเศษดินร่วงหล่นลงขณะถอนปลอกเหล็ก

.....................................................................................

 เสร็จสิ้นขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ ทำเสาเข็มต้นต่อไป โดยเสาเข็มต้นต่อไปต้องอยู่ห่างจากเสาเข็มที่เพิ่งทำแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม หรือใกล้เคียงเสาเข็มต้นเดิมที่ทำแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

:: ให้คำปรึกษาเรื่องรากอาคารและงานเสาเข็มเจาะทุกประเภท ::

บริษัท ไทย-เทค บอร์ไพล์ จำกัด
779/48 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2275-3897, 0-2691-3215, 0-1852-4941   แฟกซ์. 0-2691-6686
E-mail : info@thaitechboredpile.com

Copyright 2005 THAI-TECH BORED PILE CO.,LTD. All Rights Reserved.

 Designed by IdeaIdo