ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา

 ลงปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary Casing)
       ลงปลอกเหล็กตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้โดยใช้สามขา (Tripod Rig) และใช้ลูกตุ้มน้ำหนักขนาดประมาณ 700 - 800 กิโลกรัม ตอกปลอกเหล็กที่มีความยาวท่อนละ 1.20 - 1.50 เมตร ลงดิน ปลอกเหล็กแต่ละท่อนจะต่อกันด้วยเกลียว ความยาวของปลอกเหล็กโดยรวมต้องเพียงพอที่จะป้องกันชั้นดินอ่อนพัง
       ในขณะลงปลอกเหล็กจะทำการตรวจวัดค่าความเบี่ยงเบนทั้งแนวราบ และแนวดิ่งโดยค่าความเบี่ยงเบนที่ยอมให้คือ

  • ความเบี่ยงเบนแนวราบ  5  เซนติเมตร สำหรับเสาเข็มเดี่ยว
  • ความเบี่ยงเบนแนวราบ  7  เซนติเมตร สำหรับเสาเข็มกลุ่ม
  • ความเบี่ยงเบนแนวดิ่ง   1 : 100  โดยรวม

...........................................................................................................................................

 ทำการขุดเจาะดินด้วยกระเช้าเก็บดิน (Bucket)
โดยใช้กระเช้าเก็บดินชนิดที่มีลิ้นเปิดปิดที่ปลาย และ ชนิดที่ไม่มีลิ้นเปิดปิดที่ปลาย
ขุดเจาะดินจนได้ระดับความลึกตามที่ต้องการ

...........................................................................................................................................

 ลงเหล็กเสริมขนาดและความยาวตามที่กำหนด
       ปกติจำนวนเหล็กเสริมมีค่าประมาณ 0.35% - 1.00 % ของพื้นที่หน้าตัดเสาเข็ม ความยาวของการต่อทาบเหล็กในแต่ละวงเป็น 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก การต่อทาบเหล็ก เป็นการต่อโดยการมัดด้วยลวดผูกเหล็ก มิใช่การเชื่อม ( มาตรฐาน วสท. ) เหล็กปลอก โดยทั่วไประยะห่างระหว่างเหล็กปลอกจะไม่เกิน 0.20 เมตร โดยยกให้ปลายเหล็กพ้นจากปลายล่างของหลุมเจาะประมาณ 0.50 เมตร

..................................................................................

 เทคอนกรีต ทำการเทคอนกรีตผ่านกรวยเทปูน (Hopper) ที่มีความยาวประมาณ 1.50 - 2.00 เมตร เพื่อให้คอนกรีตหล่นตรงกลางรูเจาะ และเพื่อให้คอนกรีตเกิด Self Compaction จึงกำหนดให้คอนกรีตมีค่า Slump Test อยู่ในช่วง 10.00 - 12.50 เซนติเมตร 

     การเทคอนกรีตนั้นจะเทคอนกรีตจนเต็มหรือเกือบเต็มหลุมเจาะ ก่อนทำการถอนปลอกเหล็ก ซึ่งจะทำให้คอนกรีตมีความต่อเนื่องและขณะถอนปลอกเหล็กจะมองเห็นสภาพการยุบตัวของคอนกรีตได้ชัดเจน ทำให้มั่นใจได้ว่าเสาเข็มมีความสมบูรณ์ตลอดความยาว  

     การเทคอนกรีตจนเต็มหรือเกือบเต็มหลุมเจาะนี้แม้จะเป็นข้อดี แต่จะกระทำได้สำหรับเสาเข็มเจาะที่เจาะดินไม่ผ่านชั้นทรายชั้นแรกเท่านั้น เพราะหากต้องเจาะผ่านชั้นทรายชั้นแรก จำเป็นต้องลงปลอกเหล็กยาวลงไปกันชั้นทราย ( ปลอกเหล็กมีความยาวมากกว่า 20.00 เมตร ) การเทคอนกรีตขึ้นมามากเกินไป จะทำให้ไม่สามารถถอนปลอกเหล็กขึ้นได้ เพราะกำลังเครื่องจักรไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องทำการเทคอนกรีต และถอนปลอกเหล็กกันดินเป็นช่วงๆ กรณีเช่นนี้ควรมีวิศวกรที่ชำนาญงาน คอยตรวจเช็คระดับคอนกรีตภายในปลอกเหล็กตลอดเวลาที่ดำเนินการถอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการไหลดันของดินและน้ำเข้ามา จนทำให้เสาเข็มคอดหรือขาดจากกัน

.....................................................................................

 ถอนปลอกเหล็กด้วยรอกพวง
และหากคอนกรีตมีการยุบตัวจะเติมคอนกรีตเพิ่ม ระดับคอนกรีตที่เทเพิ่มจะเผื่อให้สูงกว่าหัวเสาเข็มที่ต้องการไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร เพื่อสกัดคอนกรีตที่มีเศษดินร่วงหล่นลงขณะถอนปลอกเหล็ก

.....................................................................................

 เสร็จสิ้นขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ ทำเสาเข็มต้นต่อไป โดยเสาเข็มต้นต่อไปต้องอยู่ห่างจากเสาเข็มที่เพิ่งทำแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม หรือใกล้เคียงเสาเข็มต้นเดิมที่ทำแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

:: ให้คำปรึกษาเรื่องรากอาคารและงานเสาเข็มเจาะทุกประเภท ::

บริษัท ไทย-เทค บอร์ไพล์ จำกัด
779/48 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2275-3897, 0-2691-3215, 0-1852-4941   แฟกซ์. 0-2691-6686
E-mail : info@thaitechboredpile.com

Copyright 2005 THAI-TECH BORED PILE CO.,LTD. All Rights Reserved.

 Designed by IdeaIdo